Regulamin sklepu

Definicje

1.1. Sklep internetowy  działający pod adresem www.dariatadus.pl zajmujący się sprzedażą, prowadzony jest przez firmę LUX NAILS ACADEMY Daria Tadus Numer  (zwany dalej Sprzedającym), zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strachocińska, nr 162, 51-518 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającą Numer NIP 6262927942 Numer REGON 243059189.

1.2. Produkt – towar, rzecz, nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy lub pliki cyfrowe, które mogą być przedmiotem sprzedaży w serwisie www.dariatadus.pl

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie i dla której zostało utworzone konto użytkownika.

1.4. Kupujący – użytkownik dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem serwisu www.dariatadus.pl

1.5. Sprzedaż – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

Zasady korzystania z serwisu

2.1. Rejestracja w Sklepie dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza zakupu i podanie adresu mailowego, imienia i nazwiska.

2.2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z niego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.dariatadus.pl w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2.4. Użytkownikiem www.dariatadus.pl może zostać osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że konto zostanie założone przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od www.dariatadus.pl na podany podczas rejestracji adres email (Newsletter)

2.6. Zabrania się Użytkownikom publikowania w Sklepie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obraźliwych, wulgarnych i pornograficznych.

2.7. Działania Użytkowników niezgodne z obowiązującym prawem, mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.dariatadus.pl zostaną uznane za przestępstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, a konto takiej osoby zostanie natychmiast usunięte.

Zasady zakupów

3.1.Sprzedaż odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka przez Kupującego, weryfikację prawidłowości podanych przez Kupującego danych, a następnie potwierdzenie zamówienia.

3.2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata zostaje zaksięgowana na rachunku serwisu www.dariatadus.pl. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

3.3. Zakupiony dostęp do kursu jest dostarczany w formie elektronicznej do 24 godzin na wskazany przez klienta adres e-mail. 

3.4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.

3.5. Użytkownik może samodzielnie wycofać zamówienie, jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Użytkownik powinien dbać o to, aby zamówienia wychodzące z Jego konta były składane w sposób przemyślany, zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa polskiego, a także ze zrozumieniem konsekwencji jego złożenia. Kupujący zobligowany jest do podania prawidłowego adresu dostawy zamówienia.

3.6. Użytkownikowi, który w sposób notoryczny będzie wycofywał i nie opłacał zamówień, zostanie zawieszone konto.

Ceny produktów, koszt wysyłki oraz forma płatności

4.1. Wszystkie ceny Produktów widoczne na stronie Serwisu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

4.2. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

4.3. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.

4.4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący.

4.5. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka. Przy zakupie kilku produktów, koszt wysyłki jest jeden.

4.6. Zapłatę za zamówienie można dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej TPay lub gotówką przy odbiorze zamówienia.

4.7. Prowizję platformy transakcyjnej TPay w całości ponosi www.dariatadus.pl

Zwroty/odstąpienie od umowy

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. Nr 2014, poz. 827), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionych Produktów.

5.2. Aby dokonać zwrotu Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie odstąpienia od umowy. Oświadczenie można pobrać tutaj. Kupujący może dołączyć oświadczenie do produktu, który odsyła.

5.3.Kupujący jest zobowiązany odesłać produkt nie później niż w terminie 14 dni od daty, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.4. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego jest odesłanie produktu w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącego śladów użytkowania wykraczających poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5.5. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

5.6. Kupujący otrzymuje zwrot środków finansowych w wysokości równowartości cen produktów podlegających zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu Produktów przez Sprzedającego. Zwrotu należności dokonuje Sprzedający w formie przelewu na konto wskazane przez Kupującego w formularzu zwrotu.

5.7.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta): o świadczenie usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

6.1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, w którym stwierdził wady, domagając się wymiany, obniżenia ceny, nieodpłatnej naprawy lub odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.

6.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego ciągu 14 dni od ich otrzymania.

6.3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą e-mailową poprzez wysłanie opisu powodu reklamacji. 7.4. Kupujący zobowiązany jest odesłać wadliwy towar na adres Sprzedającego. Rekomenduje się Kupującemu korzystanie z przesyłek rejestrowanych i zachowanie dowodu nadania na wypadek zaginięcia przesyłki.

6.5.W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany wadliwego Produktu, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu wysyłki zwrotnej do Sprzedającego). Zwrotu należności dokonuje Sprzedający w formie przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

6.6. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 7 dni od daty wysłania zamówienia.

6.7. Zgłoszenie reklamacji niedostarczenia przesyłki odbywa się za pomocą wiadomości e-mail kierowanej przez Kupującego do Sprzedającego na adres kontakt@dariatadus.pl

6.8. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji niedostarczenia przesyłki Sprzedający składa reklamację u przewoźnika.

6.9. Po uznaniu reklamacji przez przewoźnika Kupującemu zwracana jest całość wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu należności dokonuje Sprzedający w formie przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

Pliki Cookies

7.1.Serwis korzysta z plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

7.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7.3. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności.

7.4. Korzystając z serwisu www.dariatadus.pl, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacjach społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

Ochrona danych osobowych

8.1. Dane osobowe Użytkowników są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

8.2. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży oraz w celach marketingowo-promocyjnych, jeżeli wyrazili na to zgodę.

8.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może je dowolnie edytować.

8.4. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy po uprzednim zawiadomieniu www.dariatadus.pl emailem lub na piśmie. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych w sytuacji, gdy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Serwisu lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8.5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

9.1. Zabrania się Użytkownikom działań, które mogą destabilizować funkcjonowanie serwisu, niezgodnych z regulaminem lub naruszających obowiązujące prawo. W przypadku stwierdzenia takich działań konto Użytkownika zostanie niezwłocznie zawieszone do czasu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a następnie usunięte.

9.2. Zabrania się wykorzystywania zdjęć, treści, plików prezentowanych na stronie Serwisu bez zgody Sprzedającego. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. Nr 24, poz 83.11.3. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do serwisu z powodów organizacyjno – technicznych.

9.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

OŚWIADCZENIA

 1. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i upewnił się, że jego postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.

W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient przed zawarciem Umowy powinien zwrócić się do Firmy w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Umowie zmian. Firma odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.

 1. Klient jest świadomy, że zawarcie Umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Klient oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Usługi.

KORZYSTANIE Z PRODUKTU ON-LINE

 1. Produktu on-line stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu on-line wystarczające jest posiadanie dostępu do internetu oraz dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@dariatadus.pl
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu on-line.

Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu on-line, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.

Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

KORZYSTANIE Z PRODUKTU ON-LINE – PREORDER

 1. Zamówienie PREORDER jest zakupem produktu przed jego datą premiery i aktywacji na stronie produktu elektronicznego.
 2. Klient kupując wersję PREORDER otrzymuje nielimitowany dostęp do strony z produktem elektronicznym aktywowanym w dniu premiery oraz hasło dostępu.
 3. Produkt zostaje aktywowany w dniu premiery i zostaje udostępniony klientom, którzy zakupili wersję przedpremierową dostępną w linku w wiadomości email.
 4. Informacja o dacie premiery i aktywacji jest dostępna na stronie produktu w sklepie oraz po zakupie na stronie wskazanej w linku, do której dostęp dostaje po zakupie produktu elektronicznego.
 5. Zabrania się rozpowszechniania zakupionego produktu osobom trzecim w tym jego kopiowania, streamowania, robienia print screen oraz udostępniania linku i hasła dostępu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.